Wooden Board
Wooden Board
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ90
ราคาขาย90
icon
ใช้จำนวน
30
ได้รับชื่อเสียง
80
ได้รับเงิน
4050
ได้รับ Exp
1970
ต้องการเลเวล
15
ต้องการชื่อเสียง
581
จำกัดเลเวล
0

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ