Staff of Radish
Staff of Radish
อาชีพ Magician
ราคาซื้อ2300
ราคาขาย1150

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ