Staff of Awakening
Staff of Awakening
อาชีพ Magician
ราคาซื้อ41000
ราคาขาย20500

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ