Skeleton's Dark Sword
Skeleton's Dark Sword
อาชีพ Knight
ราคาซื้อ81000
ราคาขาย40500

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ