Gariel's Feather
Gariel's Feather
ไอเทมทั่วไป
ราคาซื้อ2100
ราคาขาย2100

ดรอปจากมอนสเตอร์

สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ไอเทมนี้อีโว

Beta Version v23.3.12 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ