การใช้ BigQuery บน Node.js

ติดตั้ง npm

npm install --save @google-cloud/bigquery

โค้ด Query

const {BigQuery} = require('@google-cloud/bigquery')

const bigquery = new BigQuery({
    projectId: 'project_id',
    keyFilename: 'path_to_serviceaccount_file.json'
})


const sqlQuery = `SELECT * FROM \`project.dataset.table\` LIMIT 5`
const options = {
    query: sqlQuery
}
const [rows] = await bigquery.query(options)


rows.forEach(row => {

    // row object

})
0
รับทราบ
0
เยี่ยม
0
แย่
0
ตลก
0
รักเลย
0
โกรธ
Beta Version v21.6.13 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ