ยอดเงิน
ยอดเงินวางบิล
174,243.00
ยอดหัก ณ ที่จ่าย
5,227.29
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
12,197.01
ยอดรวมวางบิล
186,440.01
ยอดเงินที่ต้องโอนมา
181,212.72
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ